Algemene Voorwaarden 2021

 

Artikel 1

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier digitaal volledig in te vullen en akkoord te gaan
met de algemene voorwaarde. Het lidmaatschap vangt aan, nadat HappyGym het inschrijfformulier
heeft ontvangen, op de datum (startdatum) zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Na
inschrijving ontvangt u van HappyGym een factuur welke u maandelijks vooruit betaald zoals staat
aangegeven op de factuur zelf, de factuur mag ook vooraf bij ontvangst in één keer betaald worden.
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

 

Artikel 2

De periode van inschrijving wordt telkenmale stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode,
behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn.
Opzegging dient per mail te geschieden. De betaling van de verschuldigde contributie per
overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin
van een nieuwe termijn. Betaling dient per bank. Indien betaling op de hierboven omschreven wijze
achterwege blijft, om welke reden dan ook, wordt er na twee weken een herinnering gestuurd.
Indien betaling op de hierboven omschreven wijze wederom achterwege blijft, om welke reden dan
ook, wordt er na twee weken een aanmaning gestuurd en € 10,- administratiekosten in rekening
gebracht. Het lid krijgt dan twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen.
Indien het betreffende lid na deze periode van twee weken in gebreke gebleven is, wordt de
vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het
betreffende lid. Het bovenstaande laat onverlet de bevoegdheid van HappyGym om de
overeenkomst te ontbinden, wegens het niet nakomen van de betalingsverplichting. Het
lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan
de toegang tot de vestiging worden geweigerd zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De
contributie welke het lid verschuldigd is, kan eenzijdig door HappyGym worden aangepast. Het lid
heeft wel het recht om de overeenkomst binnen 1 maand na afloop van de laatste overeengekomen
termijn op te zeggen indien deze de wijzigde contributie niet wenst te accepteren.

 

Artikel 3

HappyGym behoudt zich het recht voor om openingstijden en gymlocatie (tot een straal van 10km) te
wijzigen. Restitutie van de contributie wordt niet verleend. Op officiële en erkende feestdagen en
schoolvakanties met uitzondering van de zomervakantie is HappyGym gerechtigd gesloten te zijn
zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave. De zomerstop zal zijn in de
maanden juli en augustus, het abonnement zal deze maanden bevroren worden en hierbij
opschuiven.

 

Artikel 4

Het lid kan zijn/haar lidmaatschap beëindigen door per mail op te zeggen. Het abonnement kan niet
voortijdig beëindigd worden. Opzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden een maand voor
de einddatum van het lidmaatschap. Na ontvangst van de opzegging, zal de procedure in werking
worden gesteld. U wordt vriendelijk verzocht de opzegging te sturen naar het volgende e-mailadres;
info@happygym.nl Geef hierbij de datum, uw naam, adres, telefoonnummer en email door.

 

Artikel 5

HappyGym heeft een aansprakelijkheidsverzekering. HappyGym sluit iedere aansprakelijkheid, hoe
dan ook genaamd en hoe ook ontstaan nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt
gedekt door de genoemde verzekering en daadwerkelijk vergoed zal worden. De polisvoorwaarden
zijn op te vragen bij Happy Gym. Happy Gym aanvaardt aldus geen enkele aansprakelijkheid voor
enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid dan wel schade, verlies of diefstal van
eigendommen van het lid. Noch kan dit leiden tot contributievermindering of teruggave van de
contributie. (De ouders van) het lid dienen zich zo nodig zelf te verzekeren zich indien nodig tegen
risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid en vrijwaren HappyGym indien deze hierop wordt
aangesproken.

 

Artikel 6

De algemene voorwaarden en de huisregels van HappyGym staan op de website www.happygym.nl
en zijn via het personeel van HappyGym op te vragen. Door zijn inschrijving verklaart het lid de
algemene voorwaarden van HappyGym te accepteren. Deze algemene voorwaarden zijn tevens
gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi- Eem- en Flevoland onder KvKregistratienummer
32159417